Ruim 30 jaar ervaring
Beste kwaliteit
Altijd eerlijk
info@gbhoutbouw.nl
0321-380369

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden GB Houtbouw Dronten

Gevestigd te Dronten KVK 91528399

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van GB Houtbouw Dronten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden GB Houtbouw Dronten en de klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.5 Wanneer door GB Houtbouw Dronten gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van GB Houtbouw Dronten zijn vrijblijvend en GB Houtbouw Dronten behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door GB Houtbouw Dronten. GB Houtbouw Dronten is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3 GB Houtbouw Dronten kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is GB Houtbouw Dronten. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GB Houtbouw Dronten anders aangeeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

3.3 Na het verstrijken de betalingstermijn is de klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien GB Houtbouw Dronten haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van GB Houtbouw Dronten om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is GB Houtbouw Dronten gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door GB Houtbouw Dronten.

Artikel 4. Levering en overeenkomst

4.1 De door GB Houtbouw Dronten opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gelaten. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

4.3 GB Houtbouw Dronten is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

4.4 Bij zet/invoer/ schrijf of rekenfouten kan GB Houtbouw Dronten een koop ongedaan maken.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door GB Houtbouw Dronten in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van GB Houtbouw Dronten. totdat de klant hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door GB Houtbouw Dronten. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. GB Houtbouw Dronten garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Een tekortkoming kan niet aan GB Houtbouw Dronten of de klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GB Houtbouw Dronten geen invloed kan uitoefenen en waardoor GB Houtbouw Dronten niet in staat is de verplichtingen na te komen.

7.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft GB Houtbouw Dronten in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat GB Houtbouw Dronten gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.4 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan GB Houtbouw Dronten kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de klant. GB Houtbouw Dronten is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van GB Houtbouw Dronten, daarnaast is GB Houtbouw Dronten. slechts verantwoordelijk voor datgene dat is vast gelegd in de aankoop nota.

8.2 GB Houtbouw Dronten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de klant. Daarnaast neemt GB Houtbouw Dronten alleen aansprakelijkheid voor het product zelf, oftewel: wachttijden, stagnatie kosten, opgenomen vrije uren / dagen, extra arbeidskosten en eventuele gevolgschade zijn voor rekening van de klant.

8.3 GB Houtbouw Dronten is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van de klant, stormschade en de gevolgen daarvan en schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond, welke niet bekend waren bij aanvang werkzaamheden.

8.4 GB Houtbouw Dronten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat GB Houtbouw Dronten is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.5 Indien GB Houtbouw Dronten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GB Houtbouw Dronten beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door GB Houtbouw Dronten aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat De GB Houtbouw Dronten overeenkomstig de verzekering draagt.

8.6 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens GB Houtbouw Dronten vervalt binnen één jaar nadat de klant bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

8.7 GB Houtbouw Dronten neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreft stopcontacten waarop producten door GB Houtbouw Dronten geleverd aangesloten worden, ofwel de kabel die naar het product toe leidt, de dikte van de kabel, de aansluitingen en de aarding dienen door een erkend installateur geïnstalleerd en gecontroleerd te zijn.

Artikel 9. Reclamaties

9.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient GB Houtbouw Dronten daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft GB Houtbouw Dronten de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Mocht er sprake zijn van restitutie, wordt er rekening gehouden met afschrijving op basis van een levensduur van 5 jaar.

9.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 • – de niet inachtneming door de klant (of door de klant ingeschakelde partij(en), en bediening- en onderhoud, en plaatsing voorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.

9.4 Alle garanties gelden alleen voor de eerste eigenaar, die de aanschaf heeft gedaan bij GB Houtbouw Dronten.

9.5 Voor producten die door GB Houtbouw Dronten zijn verkocht als occasions, geldt 3 maanden garantie mits functionerend verkocht.

9.6 GB Houtbouw Dronten verleent een garantie van 1 jaar op tuinmeubelen en buitenkeukens.

9.7 GB Houtbouw Dronten neemt geen verantwoordelijkheden voor: in en opbouw mensen door de klant zelf ingehuurd, ook al zijn deze personen of bedrijven door GB Houtbouw Dronten aanbevolen.

9.8 Noch de leverancier noch GB Houtbouw Dronten zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de klant.

Toelichting Tuinhuizen, Veranda’s

9.9 GB Houtbouw Dronten geeft één jaar garantie op waterdichtheid van dakbedekking, en kitwerkzaamheden.

9.10 GB Houtbouw Dronten verleent 10 jaar garantie op houtrot voor onder hogedruk geïmpregneerde tuinhuizen; deze garantie is aflopend met 10% per jaar. Dit mits het tuinhuis gemonteerd door GB Houtbouw Dronten is  boven het maaiveld.

9.11 Wanneer GB Houtbouw Dronten montage verricht, dienen onderstaande zaken door de klant in acht te worden genomen:

 • – het terrein dient goed toegankelijk te zijn, en geen obstakels te hebben;
 • – de ondergrond dient geheel verhard te zijn en moet vlak en waterpas zijn;
 • – her straten van ontnomen bestrating ten behoeve van funderingsblokken (poeren)  schroefpalen is voor rekening van de klant;
 • – aansluiten en materialen naar riolering is voor eigen rekening;
 • – de klant is zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen;
 • – extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij de klant.

Artikel 10. Privacy

10.1 De gegevens en informatie die de klant aan GB Houtbouw Dronten verstrekt, zal GB Houtbouw Dronten zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. GB Houtbouw Dronten mag deze gegevens gebruiken om in de toekomst opnieuw contact te zoeken.

10.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak GB Houtbouw Dronten gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en GB Houtbouw Dronten zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is GB Houtbouw Dronten niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Offerte aanvragen binnen 24 uur reactie!

  Mocht u geen mail van ons krijgen, kijk dan ook in uw spam. Of laat het ons weten.

  Afspraak maken voor in de showroom!


   0 000